Verd – samarbeid blant frender

Verd Boligkreditt AS er et felleseid boligkredittselskap med 18 eierbanker. Verd Boligkreditt er etablert for å tilby eierbankenes kunder finansiering av godt sikrede boliglån. 

Obligasjoner med fortrinnsrett

Verd Boligkreditt har konsesjon som kredittforetak med rett til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett. Dette gjør at også mindre sparebanker vil få mulighet til å ta opp konkurransen med langt større aktører som allerede har slike kredittforetak på plass. På denne måten sikrer Verd Boligkreditt at kundene gjennom sine lokale sparebanker fortsatt får konkurransedyktige vilkår på boliglånene sine.

Kredittrating       

Scope Ratings har tildelt Verd Boligkreditt sine obligasjoner med fortrinnsrett AAA rating med "stable outlook" den 15.mai 2019. For å opprettholde ratingen krever Scope Ratings en overpantsettelse på 5%. Ratingen bekrefter høy kvalitet og lav kredittrisiko i sikkerhetsmassen.

Vedlagt følger Rating rapport fra Scope Ratings.

Kriterier for overførsel av lån til Verd

Styret i Verd har fastsatt et kredittfaglig rammeverk som styrer hvilke lån som skal kunne selges til kredittforetaket. Kriteriene i rammeverket sikrer også at lånene tilfredsstiller lovverket som omhandler sikkerhetsmassens kvalitet. Verd skal kun kjøpe lån sikret i boliger som ligger innen for dokumentert belåningsgrad på 75%.

Revisor og gransker

Finanstilsynet har oppnevnt Verd sin eksterne revisor, Deloitte, som gransker. Gransker skal ihht finansieringsvirksomhetsloven overvåke at registeret føres korrekt, og regelmessig foreta en vurdering av om kravene beløpsmessig balanse overholdes. Granskeren skal regelmessig underrette Finanstilsynet om sine iakttakelser og vurderinger.